Badania słuchu pediatryczne

Badania słuchu pediatryczne

Badania pediatryczne słuchu jak sama nazwa wskazuje przeznaczone są dla dzieci, u których nie ma możliwości przeprowadzenia badania w formie standardowej. Wynika to z wieku rozwojowego i braku współpracy dziecka przy badaniach wymagających złożonych czynności myślenia logicznego oraz w pełni wykształconych struktur poznawczych.

Badanie słuchu jest jednak jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia i stanowi dużą wartość diagnostyczną w przypadku profilaktycznej oceny słuchu, leczenia farmakologicznego, zabiegów, operacji, protezowania, implantowania. W zależności od wieku dziecka istnieje wiele metod badania słuchu, pozwalających ocenić całą drogę słuchową.

145014_r0_620
Obiektywne metody badań nie wymagają udziału ze strony pacjenta. Dlatego też są one bardzo pomocne w przypadku badania słuchu niemowląt i noworodków.

Metody badań słuchu u dzieci dzielą się na obiektywne i subiektywne. Do metod obiektywnych zalicza się:

14755_27_08_12_12_28_12_82082287
Subiektywne badania słuchu wymagają ścisłej współpracy z pacjentem.

Do badań subiektywnych zalicza się natomiast:

O wyborze metody badania zawsze decyduje lekarz lub protetyk słuchu, w zależności od wskazania, wywiadu oraz celu badania.

Program Przesiewowych Badań Słuchu WOŚP

Program przesiewowych badań słuchu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprawił, że każde dziecko ma wykonane badanie słuchu jeszcze na oddziale noworodkowym. Jako test przesiewowy wybrano rejestrację otoemisji akustycznych. Badanie wykonuje się w drugiej dobie życia dziecka, a w przypadku wyniku nieprawidłowego (żółta naklejka), powtarza się je w dniu wypisu ze szpitala. Niezależnie od wyniku badania przesiewowego personel oddziału noworodkowego zbiera informacje na temat czynników ryzyka uszkodzenia słuchu. Grupa dzieci z czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu wymaga co najmniej kilkumiesięcznej obserwacji z powodu ryzyka późniejszego ujawnienia się niedosłuchu (nawet jeśli wynik badania przesiewowego wypadnie prawidłowo).
Dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego oraz z dzieci, u których stwierdzono obecność czynników ryzyka uszkodzenia słuchu kierowane są do ośrodków, w których wykonywane są badania diagnostyczne. Dzieci, u których istnieje ryzyko późniejszego ujawnienia się niedosłuchu pozostają pod okresową kontrolą tak długo, jak długo istnieje zagrożenie.

Dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego otrzymuję niebieską naklejkę , która umieszczana jest w książeczce zdrowia. Naklejka ta świadczy o braku uszkodzeń słuchu w stopniu średnim, znacznym i głębokim.

Kiedy należy powtórzyć badanie słuchu u dziecka? 

Badanie słuchu należy powtórzyć w przypadku:

 • nieprawidłowego wyniki badania przesiewowego OAE słuchu w szpitalu
 • braku gaworzenia
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • wady wymowy, nieprawidłowej artykulacji głosek, jąkania
 • diagnozy autyzmu oraz zaburzeń ze spektrum ASD
 • przerostu III migdałka
 • ostrych stanów alergicznych, astmy
 • zawsze po infekcji ucha środkowego lub zewnętrznego w celu kontrolnym
 • trudności w nauce
 • kłopotów w rozumieniu mowy w hałasie
 • chrapania, permanentnego oddychania przez usta
 • zawsze przy terapii logopedycznej, rehabilitacji  słuchu i mowy (najlepiej przed rozpoczęciem zajęć)
 • zawsze w przypadku podejrzenia rodzica, opiekuna, nauczyciela o istnieniu ryzyka niedosłuchu

Co daje wczesne wykrycie wady słuchu?

Prawidłowy słuch u noworodka nie tylko warunkuje prawidłowy rozwój głosu i mowy, ale również umożliwia fizjologiczny przebieg procesów integrowania i abstrahowania w ośrodkowym układzie nerwowym oraz ma wpływ na prawidłowy rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Wczesne wykrycie niedosłuchu, odpowiednie leczenie, protezowanie i rehabilitacja dają szansę na efektywne wykorzystanie najlepszego dla rozwoju słuchowego okresu życia, w którym plastyczność ośrodkowego układu nerwowego jest największa. Odpowiednio wczesna rehabilitacja słuchu w wielu przypadkach umożliwia dzieciom niedosłyszącym rozwój porównywalny z rozwojem dzieci słyszących.